miklogga

Årsmöte 27 mars 2023

Välkommen på årsmöte måndag 27 mars klockan 18 på MiK-Knuten, Råstensgatan 4


Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Dagordningens godkännande.
3. Fråga om huruvida årsmötet blivit stadgeenligt utlyst eller ej.
4. Val av ordförande för årsmötet.
5. Val av sekreterare för årsmötet.
6. Val av två justeringsmän för årsmötet.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Föreningens verksamhet under 2022 föredrages.
9. Kassarapport och bokslut.
10. Revisionsberättelse.
11. Ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Övriga rapporter.
13. Motion till årsmötet: Förslag att välja Bastugruppens kontaktgrupp på
MiKs årsmöte.
14. Medlemsavgiften för 2024 fastställs.
15. Val av styrelseordförande för 2023.
16 a. Val av kassör.
16 b. Val av styrelseledamöter.
17. Firmatecknare utses.
18. Val av revisorer.
19. Val av valberedning till årsmötet 2024.
20. Övriga frågor.
21. Mötet avslutas.

 

Nya stadgar antagna vid medlemsmöte i oktober

Den 3 oktober 2022 hölls ett medlemsmöte på Knuten. På årsmötet som hölls våren 2022 presenterades förslag på nya stadgar för MiK. För att de skulle gälla behövde ett beslut tas om det tas på ytterligare ett möte, vilket nu gjorts.

Nedan hittar du de stadgar som nu gäller för föreningen.